Category Archives: Business

portfolio-coffeemakersketch

2 แนวคิดหลักในการผลิตสินค้าและบริการ

ทุกวันนี้ ถ้าจะแบ่งการสร้างธุรกิจประเภทที่เป็นการผลิตสินค้าหรือบริการออกจำหน่าย คงจะมีแนวทางหลักๆที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน คือแบบที่เน้นไปที่การออกแบบหรือพัฒนาสินค้า กับแบบที่เน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะซื้อหรือใช้สินค้า

แบบแรกที่เน้นการพัฒนาตัวสินค้าหรือผลิตภัณท์ จะใช้แนวคิดสินค้าที่ดีจะขายได้ด้วยตัวของมันเอง ถ้าจะว่ากันตามตรงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นออกแบบผลิตภัณท์ตามความต้องการของผู้ออกแบบเป็นหลัก ซึ่งการจะทำให้แนวทางนี้ประสบความสำเร็จได้ ผลิตภัณท์ที่พัฒนาขึ้นมามักจะต้องเป็นแบบ Disruptive หรือเรียกว่าทำลายแนวคิดหรือกระบวนการใช้ชีวิตแบบเดิมๆไปเลย ตัวอย่างผลิตภัณท์แบบนี้เช่น กล้อง Digital ที่ทำลายอุตสาหกรรมกล้องฟิลม์, Smart Phone ที่ทำลายตลาด PC และโทรศัพท์บ้าน, ไฟล์ MP3 ที่ทำลายการขายแผ่น CD เพลง, เทคโนโลยีการสร้างบ้านแบบ Precast ที่เปลี่ยนแนวคิดการสร้างบ้านขายใหม่ ลดระยะเวลา และจำนวนคนงานที่ใช้ในการสร้างบ้านขายลงเหลือไม่ถึงครึ่งจากของเดิม ถ้าเปรียบเทียบการพัฒนาเครื่องชงกาแฟของ Nespresso ที่เปลี่ยนกระบวนการชงกาแฟใหม่ จากที่เริ่มด้วยการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วมาเข้าเครื่องบดก่อน แล้วจึงนำเข้าเครื่อง press แล้วถึงออกมาเป็นกาแฟที่จะดื่มได้ เปลี่ยนเป็นการซื้อ shot ที่ออกขายแบบสำเร็จรูปมาเลย มีให้เลือกหลายรส นำเข้าเครื่องแป้บเดียวกินได้เลย เป็นต้น

ส่วนของแบบที่ 2 เราอาจจะเรียกว่าเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณท์ตามแนวทางการตลาดหรือเป็น Marketing Driven คือเริ่มต้นจากการค้นหาลูกค้าก่อน ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไหร่ Lifestyle การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือความต้องการอย่างไร แล้วจึงออกแบบสินค้าที่จะสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบแรก ตัวอย่างเดียวกันกับการผลิตเครื่องชงกาแฟ อาจจะเป็น การทำเครื่องชงกาแฟให้สามารถบดอัดเมล็ดพร้อมกับ press เสร็จออกมาในขั้นตอนเดียว หรือการทำให้เครื่องมีราคาถูกลงมากๆเพื่อขายลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อน้อย เป็นต้น

นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งที่ปรึกษาส่วนใหญ่มักจะเอนเอียงเข้าข้างแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว มีประโยชน์มากทั้ง 2 แนวทาง เพียงแต่เราต้องเลือกมาประยุกต์ใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นเอง

Get the talented

I’m currently experience the trouble of getting those talented engineer and designer to work for my project.

After a few googling I found a few tips from others about this and would like to note it here.

1. Have a vision (that your staffs would dream to do)

For example, a lot of programmers are gamers if you have a good vision to make a great gaming product, you would attract a lot of them. Share your passion.

2. Network with your local

This is to get make a name and possibly get you an access to some talented people.

3. Held a sponsorship to the college projects. I think this is obvious.

4. Create a cult

“The buzz over perks, salary and fancy benefits wears off. Every time you give someone a raise or new title, she feels good… for a week. Soon after, it settles in and becomes a new baseline, and worse still it becomes leverage for her to get a higher paying job somewhere else.

Instead, focus on providing an environment that builds community within your company. Often heard example: provide company lunches. It isn’t just efficient, but it increases opportunities for serendipitous discussion over meal times and employees will be more likely to become friends. The more friends at a company, the more enjoyable the job and the more you want to stay where you are”

I don’t think I can do a better explain. This is from techcrunch.com

Rework

Notes from the book, “Rework”

In general, it encourages simplicity and differentiation.

1. “This would not work in the real world” – The real world is not a place, it is an excuse. It’s a justification of not trying!

2.  Failure is not a pre-requisite – if other fail it is nothing to do with you. The failure statistic is from other not yours!

3.  Planing is guessing – You need to be able to improvise and say, we will do this as this is make senses today.

4.  Workaholic is not sustainable – Apart from effectiveness and efficient, it make normal people feel inadequate and guilt for not being late which end up with un-comfortable workplace.

5. To do a great work you need to have inspiration, the feeling that you do something that count, something that matter to someone and something that you would fight for it. That someone could be yourself as you solve your own problems and sell it to other people who have the same problems as you.

6. Stand on something – You need to believe in something and stand for it, this will make you super-fan. It is normal to have someone that is hate you as you turn their proposal away because it is conflict with your stand.

7. Museum with every arts is not a museum, it just a warehouse – You need to become curator and able to cut what is just good to make the best.

8. Always focus on the core value – give priority to your core business not fancy things around or fashion trend that come and goes. Build what is necessary first and luxury later.

9. Keep asking yourself – Exactly, why are you doing this? What problems are you trying to solve? Is this actually useful? Is this adding value? and Is there any easier way?

10. Small and short project is better – It improves estimating, increases enthusiasm as we archive them quick and keeps fresh motivation. So it is better to divide the long project into several smaller projects.

11. Don’t copy, you cannot win the battle that your competitor set the rules. Define your own rules, make something different, stand for it and let others know that you are different and you are not following anyone.

12. Say no by default – YES is more likely to create burden than good. Customers always demand more which could easily confuse our direction. There are always people who is NOT our customer more than our current customer. This also apply to our own brilliant ideas. It’s better to just write them down and leave them for a couple of days before deciding on it.

13. As a small companies, it is a good  idea to make a super fans by education, blog post, video, etc. Do some contents that would draw regular fans to come and read what you say. This ways you don’t need to pay for ads to draw their attention. Instead, they will fully give attention to you.

14. Hire when it hurt – Start by do it yourself first and you will get the first hand experience and when you cannot handle it or the quality is start to dropped, it’s time to hire someone.

15. Ideas is forever but inspiration is perishable – Inspiration is the best tool to increase productivity and motivation but it won’t hold. So grab it and use it wise when it come. If you an idea to do something don’t wait so long to do it. It could end up now or never!

 

OK well, I’d like to say this is a happy reading. I wish what I’m doing would turn in to a great work soon.

Thanks to 37 Signals. I wish

A guide to the business of creativity service

9 brief tips for creative business

1. Be clear on where you want to go and define your own success definition.

2. Select (Carefully) the right customers

If the answer is everyone then it is more likely that you don’t know who they are. “Customer is god” is only half true as only the target customers deserve your limited resources and afford. Make sure you allocate correct resources (creativity and skill) to meet with what customer want.

3. Position yourself in the competition

What’s customer problems that you can solve better than your rivals.

4. Be a leader and manager

The art of getting things done by others people require more personal skill.

5. Define your business dashboard

If you are away for one year what you want to see in one piece of paper to update you weekly to keep track of your business

6. Protect your assets (tangible and intangible)

Make sure you have copyright, trademark, patent, etc to protect your assets.

7. Create a unique and feasible business formula

The best combination of your skills and particular customers need which also work with your financial needs (good position and good market size).

8. Be prepared to say NO

Business is about options. Once you knew your business formula, strict to it and say no to any others temptation.

9. Be creative!

Highlight of trust and e-commerce

1. Trustworthiness is a Function of Time and Specific Formal

Characteristics of SitesIn order for trust to occur, individuals first rely on certain forms being followed. Over time,reliance on these forms gives way to a reliance on experience. Such experience is a necessity fortrue trust to develop.

2. Six Fundamental “Forms” Communicate Trustworthiness

Brand, navigation, fulfillment, presentation, up-to-date technology and the logos of securityguaranteeing firms constitute the essential formal characteristics of Web sites that communicatetrustworthiness to visitors. These six forms, in turn, can be divided into a total of 28 componentsthat can be used to communicate trustworthiness.

3. E-Commerce Trust Begins in Chaos and Ends in Trustworthiness

Consumers see the world of the Web as one of chaos, offering both possibilities and threats. Onlyafter they believe they have secured control over their own personal data within the system, arethey willing to begin to try out e-commerce. While trust develops over time, communicatingtrustworthiness must occur as soon as interaction with a site begins.

4. Effective Navigation is Generally a Precondition to Communicating ECommerce Trust and the Perception that Sites Meet Consumer Needs

…Effective navigation is a necessary pre-condition to successfully communicating thetrustworthiness of a site. Having a well-known brand is also tremendously important. Generallyspeaking, effective navigation combined with a well-known brand is the best way ofcommunicating trustworthiness. Combining strong navigation with effective fulfillment can alsoachieve this

.… and a Lesser-Known Brand Must Have Quality Navigation andFulfillment to CompeteFor lesser-known brands, navigation of and fulfillment from their Web site play significant rolesin establishing trust. Any new Web-based brand MUST build in excellent navigation andfulfillment if it is to be trusted.

5. Web-Based Seals of Approval Matter More than Credit Card Brands inCommunicating Trustworthiness

…The presence of credit card symbols do little to communicate trustworthiness, even though they’reuniversally recognized by consumers. In contrast, Web-based “security brand” seals of approval,such as VeriSign, when recognized, DO communicate trustworthiness. Given the choice, smartWeb retailers will place security brand logos on their sites.eCommerce Trust Study January 1999© 1999 Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient 4…but Their Technology Matters Even MoreOn the other hand, consumers want to see that specific security brands use technologiesunderstood to be important to security, such as encryption. Savvy security brands will work toequate their brands with such technologies, and explicitly mention their use of these technologies.

6. The Most Trusted Web Brands Are Well-Known Brands

…Seven of the 12 most trusted brand names in e-commerce originated on the Web. Regardless ofwhere a brand established itself, however, one key aspect of establishing trust with consumers isthe reputation of a brand, together, in many cases, with personal experience

.… and the Least-Trusted Sites Aren’t Well-KnownAll of the least-trusted sites on the Web originated there. Virtually none are well-known, however.Generally speaking, a site that has never been visited and isn’t well-known is unlikely to be atrusted site.

7. Trustworthiness Isn’t the Most Important Attribute a Site Can Possess, Iut It’s Still Fundamental

While trustworthiness matters, it’s not necessarily the key attribute of a brand in cyberspace.Strong fulfillment and navigation are key, independent of trust issues. In addition, overall value,selection and lower cost all can be more important. Trustworthiness, however, is oftencommunicated when other fundamental needs are met, such as effective fulfillment. Consequently,taking steps that communicate trustworthiness simultaneously satisfies many of the other needsexpressed by consumers.

8. Effective Navigation Key to Meeting Needs

Beyond the question of communicating trustworthiness, consumers rely on the quality ofnavigation, more so than other components, to tell them if a site is likely to meet their needs.

9. Clearly-Stated Policies, Limited Information Requests and Guarantees Are Keys to Future Growth

To maximize growth, brands focusing on e-commerce need to address concerns about security andprivacy.  Some things that an e-commerce site can do to address security and privacy concerns are:• Clearly state their policies on security and encryption;• Ask for only necessary information;• Provide shipping and return guarantees; and• Provide good communication with consumers.eCommerce Trust Study January 1999© 1999 Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient 5

10. Consumers Expect the Future of E-Commerce to be Like the Present

Generally speaking, consumers expect that they’ll be engaging in e-commerce in much the sameways they are today — buying books, CDs and software. Some product categories, such asjewelry and groceries, are expected to do poorly on the Web.

11. Brand Now Matters More than Medium

Seven of the 12 most trusted sites originated on the Web and have no presence outside of it. Inaddition, 3 of the five dirt-world sites most trusted by consumers aren’t seen as particularlyappealing sites from which to purchase.

In addition, some Web-based brands, such as Amazon.com, have established brands with moredesirable attributes than their traditional retail competitors. Increasingly, these Web-based brandscould snare a significant market share if they choose to open traditional retail outlets. Overall, wefound that brand attributes increasingly matter more than the medium in which they areestablished. This suggests that traditional retailers need to see Web retailers as a far moredangerous threat than they have previously.

What makes a leader

Emotional Intelligence

What distinguishes the different between a great leader and a good one?

It isn’t IQ or technical skills. It’s the EQ, the group of 5 skills that enable leader to maximise their team.

Self-Awearness – Knowing one’s strengths and weakness and properly use it

Self-Regulation – Controlling or redirecting disruptive impulses and moods

Motivation – Drive the team to success on its own

Empathy – understand other people’s emotional makeup

Social skill – building rapport with others to move them in desire direction

We are born with some EQ levels but can we strengthen these abilities by practicing them?

Goleman – Havard business review

5 lessons when start your own business

1. Do something that wasn’t possible 3 years ago – new technology, new culture, macro trend, etc

2. Do something that you are extremely passionate about – start up is hard, projection of yourself in 5 years

3. Don’t compromise – do as best as you can on everything, the best team, best product, best culture, best marketing, etc

4. If you feel comfortable, you’re probably not doing it right – important decisions are not easy

5. Don’t fear the big fish – Microsoft, Google will crash us